Stanowisko
główna/y księgowa/y

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin


1. Wymiar czasu pracy cały etat. Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: 01.02.2021r.
 
2. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1/ ma obywatelstwo polskie,
2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3/ nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

4/ ma nieposzlakowaną opinię
5/ wykształcenie:
a/ ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie ekonomiczne, lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości lub:
b/ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości lub:
c/ wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub

d/ posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
3. Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
2/ znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
3/ znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
4/ znajomość przepisów podatkowych, płacowych i ZUS
5/ znajomość przepisów z Karty Nauczyciela,
6/ znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych, płacowych: „Vulcan ”, znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej.
 
4. Wymagania pożądane:
1/ 3- letni staż pracy w służbach finansowo-księgowych jednostek lub zakładów budżetowych
2/ posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność, odporność na stres, operatywność, zdolność analitycznego myślenia, pracy w zespole, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność.
 
5.  Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:
1/ prowadzenie ksiąg rachunkowych,
2/ rozliczenie finansowe placówki związane z jej działalnością,
3/ realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4/ sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
5/dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
6/ archiwizowanie dokumentacji finansowej,
7/ rozliczanie inwentaryzacji majątku szkoły,
8/ sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań,
9/ obliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla zatrudnionych w szkole pracowników,
10/ przygotowywanie projektu planu finansowego szkoły,
11/ wykonywanie innych nie wymienionych obowiązków, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.
 
6.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ list motywacyjny,
2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
3/ dokumenty potwierdzające wykształcenie,
4/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,,
6/ oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środków publicznych, o których mowa w art. 33 , ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 9/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
 

7.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


8. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów;
1/ Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 25 stycznia 2021r. do godziny 12:00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Dobrzyńska 2, Szczecin 70-025, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie”.
2/ Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-482 16 21
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie Zbigniew Mytkowski

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
sp20@miasto.szczecin.pl 19/01/2021 - 10:08 19/01/2021 - 10:08 40

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
19/01/2021 - 10:08 sp20@miasto.szczecin.pl Opublikowany