REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W SZCZECINIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundusz Zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębniane corocznie w budżecie Miasta Szczecin, przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynosi 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych nauczycieli czynnych.

 3. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansowych szkół i stanowią szkolny fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

 4. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor szkoły.

§2

 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek nauczyciela lub innej upoważnionej osoby w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

 2. Zasiłki wypłacane są z budżetu szkoły.

 3. Świadczenia pomocy zdrowotnej nie maja charakteru roszczeniowego.

§3

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli.

 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

  a) Dwóch nauczycieli, w tym jeden jako przewodniczący

  b) Po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w szkole. W przypadku, gdy w szkole działa jeden związek zawodowy, w skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli związku zawodowego.

§4

 1. Do zadań Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu.

 2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą odbywać się częściej.

 3. Opinie Komisji podejmowane są zwykła większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

 4. Wnioski i decyzje Komisji są ewidencjonowane w rejestrze wg załącznika nr 2 do regulaminu.

 5. Członkowie Komisji składają oświadczenia o tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2002r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2020r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 6. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej, zgodnie z wnioskiem Komisji podejmuje dyrektor szkoły, a w przypadku przyznania pomocy finansowej dyrektorowi szkoły decyzje podejmuje Dyrektor właściwy ds. oświaty.

 7. Wypłaty świadczenia nauczycielowi i dyrektorowi dokonuje szkoła.

 

Rozdział II

Warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej

§5

 1. Do otrzymania pomocy finansowej na cele zdrowotne uprawnieni są:

 • nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 20 w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru etatu

 • byli nauczyciele – emeryci i renciści szkoły, którzy przeszli na emeryturę lub rentę i dla których Gmina jest organem prowadzącym.

§6

 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

 • okoliczności związanych z chorobą wpływających na sytuacje materialną nauczyciela

 • wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia

 • sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów

 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z :

 • chorobą stanowiąca zagrożenie dla życia

 • przewlekłą chorobą

 • dofinansowaniem poniesionych kosztów protetyki dentystycznej

 • dofinansowaniem poniesionych kosztów zakupu szkieł korekcyjnych

 • dofinansowaniem kosztów rehabilitacji

 • dofinansowaniem kosztów zabiegów leczniczych organów mowy oraz dofinansowaniem kosztów poniesionych na leki, które korygują i usuwają schorzenia organów mowy, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza laryngologa lu foniatrę.

 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela wniosku na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela

 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia

 • oświadczenie o dochodzie przypadającym na jedną osobę w rodzinie

 1. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć również przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna, członek rodziny lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie. W takim przypadku się są wymagane dokumenty, o których mowa w ust.4

 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku.

 3. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb pomoc zdrowotna będzie przyznawana częściowo lub nie będzie przyznana.

§7

 1. Dyrektor szkoły przyznaje zasiłki po zaopiniowaniu wniosków przez komisję do spraw pomocy finansowej na cele zdrowotne zwaną Komisją Zdrowotną.

 2. Na wniosek Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych działających w szkole dyrektor szkoły dokonuje zmiany członków Komisji przez nich zgłaszających.

 3. Opinia Komisji Zdrowotnej podejmowana jest po zapoznaniu się i omówieniu wniosków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

 4. Do szczegółowych zadań Komisji Zdrowotnej należy:

 • opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej

 • wnioskowanie do dyrektora o przyznanie pomocy zdrowotnej w formie odpowiedniego świadczenia osobom o których mowa w 2.

§8

 1. Członkowie Komisji Zdrowotnej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji o stanie zdrowia i sytuacji materialnej nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

 

…............................................................................................................................................................

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

 

…............................................................................................................................................................

Adres zamieszkania i nr telefonu

 

Szkoła, w której wnioskodawca jest zatrudniony:

…............................................................................................................................................................

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego. Uzasadnienie:

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

 

W załączniku do wniosku załączam:

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie

 • dokumenty potwierdzające koszty leczenia

 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (formularz PIT) w roku podatkowym poprzedzającym rok założenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty.

 

 

 

 

 

…................................................. …..................................................

miejscowość, data podpis wnioskodawcy

 

 

Opinia Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli i proponowana wysokość pomocy finansowej:

 

…............................................................................................................................................................

 

Podpis członków Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli

….............................................

….............................................

….............................................

 

Decyzja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20:

udzielono/nie udzielono/pomocy zdrowotnej w wysokości …....................................................... zł

(słownie złotych: …............................................................................................................................ )

 

 

…..............................................

podpis dyrektora

 

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
admin 07/05/2021 - 10:03 07/05/2021 - 12:13 87

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
07/05/2021 - 12:13 admin Opublikowany
07/05/2021 - 12:13 admin Opublikowany
07/05/2021 - 10:03 admin Opublikowany