Statut

Szkoły Podstawowej nr 20

imienia księdza Jana Twardowskiego

w Szczecinie

Rozdział I Informacje o szkole

  1. Nazwa szkoły
  2. Inne informacje o szkole
  3. Organ prowadzący szkołę

Rozdział II Cele i zadania szkoły

2.1 Cele i zadania szkoły

2.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

2.3 Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

Rozdział III Organa szkoły

3.1 Organa szkoły

3.2 Kompetencje dyrektora szkoły

33. Kompetencje rady pedagogicznej

3.4 Samorząd Uczniowski

3.5 Rada pedagogiczna

3.6 Zasady współpracy organów szkoły

3.7 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami

Rozdział IV Organizacja pracy szkoły

4.1 Organizacja szkoły

4.2 Organizacja nauczania

4.3 Nauczanie religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie

4.4 Biblioteka i świetlica szkolna

4.5 Doradztwo zawodowe

4.6 Wolontariat

4.7 Działalność innowacyjna

Rozdział V Pracownicy szkoły

5.1 Zakres zadań nauczycieli

5.2 Inni pracownicy szkoły

Rozdział VI Uczniowie

6.1 Obowiązek szkolny

6.2 Prawa i obowiązki uczniów

6.3 Nagrody, wyróżnienia, kary

Rozdział VII Wewnątrzszkolny system oceniania

7.1 Cele oceniania wewnątrzszkolnego

7.2 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

7.3 Zasady oceniania uczniów w klasach I-VIII

7.4 Kryteria oceny z zachowania w klasach VI-VIII

7.5 Zasady oceniania w klasach I-VIII

7.6 Zasady klasyfikowania i promowania uczniów

7.7 Odwołanie od oceny

7.8 Odwołanie od oceny rocznej

7.9 Egzamin klasyfikacyjny

7.10 Egzamin poprawkowy

7.11 Egzamin ósmoklasisty

7.12 Ewaluacja systemu oceniania

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

  1. O SZKOLE

1.1 Nazwa szkoły

§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa nr 20 w Szczecinie imienia księdza Jana Twardowskiego

ul. Dobrzyńska 2 , 70-025 Szczecin, tel. 91 482-16-21.

1.2 Inne informacje o szkole

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 20  imienia księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie; przyjmuje się też skróconą nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 11 stycznia 2017r.poz. 60);
 3. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017r. poz. 649);
 5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 20 imienia księdza Jana Twardowskiego w Szczecinie;
 6. WSO - należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolny System Oceniania;
 7. Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów;
 8. Samorządzie - należy przez to rozumieć Radę Samorządu Uczniowskiego.

1.3 Organ prowadzący szkołę

§ 3

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Szczecin.
 2. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 3. Szkoła jest jednostką budżetową.
 4. Cykl kształcenia trwa w szkole osiem lat.
 5. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne dla dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

2.1 Cele i zadania szkoły

§ 4

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny. Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa:

 1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
 2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 3. wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
 4. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 5. możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
 6. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 7. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 9. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 10. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole;
 11. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
 12. opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 13. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 14. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 15. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 16. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;
 17. kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

§ 6

Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

 1. wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 8. tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 9. tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 10. tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 11. współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 12.  kreowaniem, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 13. systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 14. systematycznym wspieraniem rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 15. organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego;
 16. tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 7

Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej:
 • poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz narodowego regionu,
 • kultywowanie tradycji i zwyczajów o charakterze narodowym, regionalnym i religijnym,
 • kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,
 • przygotowanie do życia w społeczności
 • udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych,
 • organizację lekcji religii, etyki, zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności i godności osobistej oraz zasadą wolności wyznania;
 1. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 2. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
 3. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 4. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 5. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 6. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 7. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 8. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 9. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 10. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 11. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

§ 8

Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

 1. prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia;
 2. rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
 3. rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
 4. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia;
 5. rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego;
 6. umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów;
 7. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka;
 8. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
 9. kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu;
 10. kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
 11. zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 12. kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia;
 13. kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała;
 14. promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej;
 15. poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy;
 16. opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo;
 17. poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności;
 18. rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku;
 19. rozwijanie umiejętności asertywnych;
 20. tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 21. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 22. uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich;
 23. ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego;
 24. kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym;
 25. integrację uczniów niepełnosprawnych.

§ 9

Szkoła realizuje cele i zadania stosując różnorodne formy pracy:

 1. zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym:
 • wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,
 • edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III,
 • nauczanie przedmiotowe w klasach IV-VIII;
 1. organizację lekcji religii/etyki;
 2. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych;
 3. organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, w miarę możliwości finansowych zajęć logopedycznych;
 4. stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Szczecinie oraz poradniami specjalistycznymi, sądem, policją, strażą miejską, Caritasem, Radą Osiedla Pomorzany.

§ 10

Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń z niezbędnym wyposażeniem;

 1. biblioteki,
 2. świetlicy,
 3. gabinetu pedagoga,
 4. gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
 5. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 6. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,
 7. archiwum.

2.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 11

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

§ 12

 1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia,
 • rodziców ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
 • poradni,
 • asystenta edukacji romskiej,
 • pomocy nauczyciela,
 • asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. W szkole pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest uczniom:
 • posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
 • nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.
 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • porad i konsultacji.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 13

 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole należy w szczególności:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
 1. w oddziale przedszkolnym – w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 2. w szkole:

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, – szczególnych uzdolnień,

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

3.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy, oddziału przedszkolnego, dyrektora szkoły.

Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego, dyrektor szkoły informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

§ 14

Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczecinie w formie:

 1. kierowania na wniosek rodziców na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,
 2. wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej,
 3. spotkań terapeutycznych.

Celem współpracy jest:

1. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny oraz szkoły;

 1. wspieranie uczniów uzdolnionych;
 2. wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci;
 3. udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej uczniom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom;
 4. udzielanie nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjnego i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 5. pomoc nauczycielom i rodzicom w sprawach wychowawczych, dydaktycznych, - doradztwo w redagowaniu dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole;
 6. organizowanie warsztatów, grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli;
 7. organizowanie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla uczniów, realizowanych przez specjalistów z poradni;
 8. udział pracowników poradni w interwencjach kryzysowych i mediacjach.;
 9. spotkania grona pedagogicznego z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;
 10. spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów, straży miejskiej, m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń;
 11. informowanie policji, straży miejskiej o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 12. udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
 13. wspólny - szkoły i policji, straży miejskiej - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 14. rozpoznanie środowiska ucznia, współpraca z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi;
 15. finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym;
 16. udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
 17. organizacja imprez okolicznościowych dla uczniów;
 18. organizowanie pomocy (paczki świąteczne, przybory szkolne, kolonie letnie) dla uczniów najbardziej potrzebujących.

§ 15

 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym,

2) indywidualnie z uczniem.

 1. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w pkt. 20, dołącza się dokumentację określającą:

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w oddziale przedszkolnym lub szkole;

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w oddziale przedszkolnym lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

 1. Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia  przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Opinia zawiera w szczególności:

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły.

 1. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym oddziale przedszkolnym lub w danej szkole program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 2. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.
 4. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe;

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy Prawo oświatowe.

§ 16

 1. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym:
  1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 • zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniach i możliwości organizacyjnych szkoły;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 • dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w ramach zajęć rewalidacyjnych, naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
 1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem.
 2. W skład Zespołu wchodzą: wychowawca ucznia jako przewodniczący, pedagog szkolny, nauczyciele uczący ucznia oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb,  nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. Zwołuje je wychowawca oddziału.
 3. Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, o których mowa w ust.1 oraz opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) na okres wskazany w orzeczeniu po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:
 • zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkoły/ oddziału przedszkolnego, w tym w przypadku:
  • dziecka lub ucznia niepełnosprawnego–działania o charakterze rewalidacyjnym,
  • ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
  • ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;
 • formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia, a także:
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej,
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji zadań;
 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.
 1. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
 • do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego, albo
 • 30 dni od dnia złożenia w szkole/oddziale przedszkolnym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo
 • 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program w przypadku gdy dziecko lub uczeń kontynuuje naukę w danej szkole.
 1. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy wychowawczej, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, wyznaczony przez dyrektora  szkoły.
 2. Dyrektor szkoły zatwierdza formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalone przez Zespół w IPET oraz występuje do organu prowadzącego o przydział godzin na realizację tej pomocy. Rodzice ucznia są niezwłocznie zawiadamiani przez wychowawcę w formie pisemnej o ustalonych dla ucznia formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Rodzic potwierdza otrzymanie informacji własnoręcznym podpisem.
 3. Dyrektor szkoły powierza prowadzenie zajęć nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
 4. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany IPET, zapoznają się z jego treścią i stosują się do zawartych w nim zaleceń oraz dokonują na bieżąco obserwacji efektywności świadczonej pomocy.
 5. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 6. Rodzice dziecka lub ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 7. Rodzice dziecka lub ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię:
 • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,
 • programu.
 1. W spotkaniach mogą uczestniczyć również:
 • przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej – na wniosek dyrektora szkoły,
 • lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista – na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka/ucznia.
 1. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

§ 17

Nauczanie indywidualne:

 1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do oddziału przedszkolnego lub do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.
 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem”.
 3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
 4. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę,  ustalają zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli szkoły.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym, że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły  podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.
 7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.
 8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  
 9. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 10. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Wniosek składa się w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.
 11. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 12. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. Wniosek składa się w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie.
 13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.
 14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.
 15. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:
 1. dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
 2. dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
 3. dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin.
 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 15 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–3 – w ciągu co najmniej 3 dni.
 2. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego/szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę.

§ 18

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki:

 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o indywidualny tok nauki  powinien wykazać się wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.
 2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
 6. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
 7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
 • uczeń, z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców,
 • rodzice niepełnoletniego ucznia,
 • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców  albo pełnoletniego ucznia.
 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 4. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
 5. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 7. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 8.  Zezwolenia na indywidualny tok nauki udziela się na czas określony.
 9. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.
 10. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
 11. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 12. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 19

Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

 1. W szkole są organizowane indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 2. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.
 3. Zajęcia organizowane są na wniosek rodzica i na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 4. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych w domu rodzinnym ucznia we współpracy z rodzicami.
 5. Minimalny wymiar zajęć wynosi 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 2-3 godziny dziennie. Godzina zajęć trwa 60 minut.
 6. Dla ucznia opracowuje się indywidualny program zajęć zawierający cele, metody i formy pracy oraz zakres współpracy z rodzicami.
 7. Indywidualny program zajęć opracowują prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
 8. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć (orzeczenie, dziennik, zeszyt obserwacji), w tym indywidualnego programu zajęć, nauczyciel prowadzący zajęcia dokonuje okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikuje indywidualny program zajęć.

§ 20

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną,
 2. indywidualizację pracy podczas zajęć dydaktycznych,
 3. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VIII,
 4. zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 5. stypendia szkolne, zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

2.3 Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

§ 21

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

 1. zapewnienie dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
 2. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów i dorosłych stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej;
 3. dyżury nauczycieli w budynku i na placu szkolnym;
 4. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
 5. objęcie nadzorem monitoringu wizyjnego budynku szkoły i terenu przyszkolnego (kamery na zewnątrz i w holu szkoły);
 6. odpowiednią organizację wycieczek i wyjść poza teren szkoły zgodną z obowiązującym w szkole regulaminem wycieczek;
 7. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach;
 8. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VIII;
 9. zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłków obiadowych w stołówce szkolnej;
 10. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac;
 11. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;
 12. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne zakończone wydaniem karty rowerowej;
 13. wydawanie kart rowerowych po spełnieniu wymagań wg przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;
 14. utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości;
 15. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
 16. różnorodności zajęć w każdym dniu;
 17. niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tych samych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem tych, których program tego wymaga;
 18. zapewnienie bezpiecznego dostępu do Internetu, wyposażenie komputerów w programy ochronne oraz programy umożliwiające kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu, określenie zasad korzystania z komputerów w regulaminach multimedialnego centrum oraz pracowni komputerowej;
 19. przestrzeganie procedur opisujących zachowania i metody postępowania pracowników oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach zagrożenia.

§ 22

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 2. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
 3. Plan dyżurów układa komisja rady pedagogicznej powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych oprócz nauczycieli grup przedszkolnych, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarzy oraz kobiet w ciąży po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.
 5. Nazwiska nauczycieli dyżurujących, czas i teren dyżuru zapisane są w tygodniowym grafiku dyżurów nauczycieli, który sporządzany jest przez komisję dyżurów.
 6. Ilość przydzielonych przerw do dyżurowania danemu nauczycielowi jest proporcjonalna do ilości godzin pracy ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7.45. Jeżeli dyżur trwa aż do zakończenia lekcji przez danego nauczyciela, dyżuruje on po lekcjach, aż do dzwonka kończącego przerwę.
 8. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, komisja dyżurów wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
 9. Jeżeli nauczyciel ma odwołane zajęcia lub w danym dniu ma zmieniony plan, a powinien pełnić dyżur, zgłasza ten fakt komisji dyżurów, która wyznacza zastępstwo.
 10. Nauczyciel pełniący dyżur:
 1. odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek i niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw;
 2. eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
 3. nie dopuszcza do samodzielnego opuszczenia budynku szkolnego;
 4. nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru – w sytuacjach wyjątkowych ustala zastępstwo koleżeńskie w swoim rejonie;
 5. obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi zauważone zagrożenie, którego nie jest  w stanie sam usunąć;
 6. zgłasza natychmiast dyrektorowi fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki uczniom.
 1. Kontroli jakości dyżuru pełnionego przez nauczyciela dokonuje dyrektor w czasie sobie tylko wiadomym.
 2. Nauczyciel kontrolowany jest według następujących kryteriów:
 1. przebywanie w swoim rejonie;
 2. obserwowanie dzieci i ich zachowanie (a więc nie zajmuje się innymi sprawami, tj. czytaniem, sprawdzaniem zeszytów, korzystaniem z telefonu);
 3. zwracanie uwagę uczniom w swoim rejonie, jeżeli naruszają one ogólne zasady bezpieczeństwa;
 4. czy zapobiega agresywnemu zachowaniu uczniów.
 1. Jeżeli według dyrektora nauczyciel nie wypełnia należycie dyżuru według wymienionych kryteriów więcej niż trzy razy w miesiącu, jest upominany słownie. Jeżeli przypadków będzie więcej, dyrektor stosuje sankcje przewidziane za nienależyte spełnianie obowiązków.

§ 23

Zasady promocji i ochrony zdrowia:

 1. Promocją zdrowia i higieny, doraźną pomocą w nagłych wypadkach, okresowymi badaniami, kontrolami i prowadzeniem dokumentacji zajmuje się pielęgniarka szkolna.
 2. Szczegółowe treści dotyczące ochrony i promocji zdrowia ujęte są w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym.
 3. Szkoła pozostaje w stałym kontakcie z placówkami ochrony w przypadku uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku, a także z rodzicami tych uczniów.
 4. Szkoła realizuje programy i projekty profilaktyczne propagujące kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych wdrażających do przestrzegania higieny życia codziennego i udzielania pierwszej pomocy.

ROZDZIAŁ III

ORGANA SZKOŁY

3.1 Organa szkoły

§ 24

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski
 4. Rada Rodziców

§ 25

Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z prawem oświatowym. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

3.2 Kompetencje dyrektora szkoły

§ 26

1. Dyrektor szkoły:

 1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 9. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 11. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3.3 Kompetencje rady pedagogicznej

§ 27

1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi;
 2. projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3.4 Samorząd Uczniowski

§ 2

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

3.5 Rada Rodziców

§ 29

1. W szkole działa rada rodziców, która  reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji rady rodziców  należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

3.6 Zasady współpracy organów szkoły

§ 30

Zasady współpracy organów szkoły:

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 3. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
 1. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,
 2. opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,
 3. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

§ 31

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do :
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;
 4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
 5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;
 6. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

3. Rodzice mają obowiązek:

 1. dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;
 3. poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;
 4. dbać o regularne uczęszczanie do szkoły, informować wychowawcę o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecności;
 5. interesować się pracą domową oraz zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć szkolnych;
 6. uczestniczyć w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań;
 7. współpracować z pielęgniarką szkolną, interesować się zdrowiem dziecka oraz tym, aby dziecko spożyło posiłek w domu i szkole;
 8. pokrywać szkody umyślnie spowodowane przez dziecko;
 9. angażować się, jako partnerzy, w działania szkoły, aktywne uczestniczenie w wyborach i współdziałanie w organach szkoły;
 10. informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

§ 32

Miejsce i sposób kontaktowania się rodziców ze szkołą:

 1. Miejscem kontaktów rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym i dyrektorami jest szkoła.
 2. Spotkania odbywają się w formach:
 • zebrań ogólnych z rodzicami,
 • zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
 • zebrań klasowych z rodzicami,
 • zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
 • indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem,
 • innych  spotkań wynikających z planu pracy szkoły.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (telefonicznie lub pisemnie w dzienniku elektronicznym).
 2. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom (opiekunom prawnym) w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych oraz pełnienia dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym.
 3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) na terenie szkoły są gabinety lekcyjne oraz pokój nauczycielski. Miejscem kontaktów dyrektorów szkoły i rodziców (opiekunów prawnych)  na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagoga – jego gabinet.
 4. Terminy spotkań z rodzicami (opiekunami prawnymi) ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionymi nauczycielom i rodzicom (opiekunom prawnym)   na początku roku szkolnego. Konsultacje rodziców (opiekunów prawnych) z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami
 5. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania, stosując pisemne powiadomienie w zeszycie do korespondencji lub w dzienniku elektronicznym.
 6. Obecność rodzica ( prawnego opiekuna) na zebraniach jest obowiązkowa.
 7. W sytuacjach uzasadnionych wychowawca lub inny nauczyciel może skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) poza ustalonymi terminami spotkań – telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.

§ 33

Współpraca wychowawców i nauczycieli z rodzicami:

 1. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) w formach:
 • zebrań ogólnych z rodzicami,
 • pisemnych informacji  zamieszczonych w zeszytach korespondencji lub dzienniku elektronicznym,
 • indywidualnych spotkań z rodzicami (opiekunów prawnych) na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
 • wizyt wychowawcy w towarzystwie pedagoga szkolnego w domu wychowanka.
 1. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole dokumentami. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:
 • najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami (opiekunami prawnymi);
 • najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do uzupełnienia;
 • należy udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.
 2. Ze spotkania z rodzicami sporządzany jest protokół, który stanowi część dokumentacji pracy nauczyciela.
 3. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
 • wychowawcy klasowego,
 • dyrektora i wicedyrektora szkoły,
 • rady pedagogicznej.

§ 34

 

Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:

 1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 • organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie;
 • zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;
 1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
 • organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
 • organizowanie rodzinnych konkursów,
 • przekazywanie informacji przez korespondencję, e-dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
 1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
 • zadawanie interaktywnych zadań domowych,
 • edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;
 1. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 • zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 • inspirowanie rodziców do działania,
 • wspieranie inicjatyw rodziców,
 • wskazywanie obszarów działania,
 • upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 1. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.

3.7 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami

§ 35

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:

 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem orzeka w pierwszej instancji wychowawca klasy lub pedagog szkolny, a następnie dyrektor. Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie (jednej ze stron) do organu prowadzącego. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 14 dni od daty wydania orzeczenia.
 2. Konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku nierozstrzygniętego sporu strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
 3. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje, na pisemny wniosek jednej ze stron, organ prowadzący szkołę.
 4. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły w pierwszej instancji rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

4.1 Organizacja szkoły

§ 36

 1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa minister właściwy do spraw oświaty, w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nad- obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 37

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia. 
 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 5. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry.
 6. Semestr pierwszy trwa od początku roku szkolnego do końca drugiego pełnego tygodnia stycznia. Semestr drugi rozpoczyna się z pierwszym dniem trzeciego tygodnia stycznia i trwa do ostatniego dnia roku szkolnego.
 7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 8. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze 6 dni w szkole podstawowej. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, o których mowa, mogą być ustalone w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
 9. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

§ 38

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu Rady Rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów  przekracza 25.
 4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 25, na wniosek Rady Rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 39

 1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.
 2. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku.
 3. Na pisemną prośbę rodzica dyrektor szkoły może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko 5-letnie.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, w którym liczba nie przekracza 25 wychowanków.
 5. Szkoła zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 630-1630.
 6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 7. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 8. Warunki korzystania z żywienia w oddziale przedszkolnym, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły.
 9. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym wynosi 25 godzin tygodniowo, 5 godzin zegarowych dziennie.
 10. Dodatkowe godziny opieki (poza 5-godzinnym czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej) są płatne według stawek ustalonych przez gminę.
 11. Rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola na zebraniu z rodzicami.
 12. Przyprowadzanie dzieci:
 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziału przedszkolnego odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 2. Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego od godziny 6.30.
 3. Dzieci, które jedzą śniadanie, powinny być przyprowadzone do sali do godziny 8.30.
 4. Dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym powinny być przyprowadzone do sali do godziny 9.00.
 5. Rodzice/opiekunowie posiadają klucz do szafki dziecka znajdującej w szatni i przygotowują dziecko do wejścia do sali: zmieniają dziecku obuwie, zdejmują odzież wierzchnią, zamykają szatnię i przekazują klucz nauczycielowi.
 6. Rodzice/opiekunowie osobiście wprowadzają dziecko do sali i powierzają nauczycielowi.
 7. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali przez rodzica/opiekuna i powierzenia dziecka nauczycielowi.
 8. Nauczyciel przyjmujący pod opiekę dziecko od rodzica/opiekuna kontroluje, czy wnoszone przez dziecko do sali zabawki lub inne przedmioty nie stwarzają niebezpieczeństwa dla dzieci. Jeśli nauczyciel stwierdzi takie niebezpieczeństwo, ma prawo zabronić wniesienia takiego przedmiotu do sali.
 9. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć godzinę przyprowadzenia dziecka przez rodzica i opiekuna.
 1. Odbieranie dzieci:
 1. Dzieci odbierane są z oddziału przedszkolnego do godziny 16.30.
 2. Dzieci odbierane są z oddziału przedszkolnego przez rodziców/opiekunów.
 3. Rodzice/opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola inne osoby, na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko osoby upoważnionej i czytelny podpis rodzica/opiekuna. Upoważnienia są przechowywane przez nauczycieli.
 4. Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego, chcąc odebrać dziecko, powinny mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
 5. Nauczyciel ma prawo żądać okazania przez osobę chcącą odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji, czy osoba ta jest upoważniona przez rodziców/opiekunów do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego.
 6. Jeśli osoba chcąca odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego na prośbę nauczyciela nie okaże swojego dowodu tożsamości, nauczyciel nie wyraża zgody na odebranie przez nią dziecka.
 7. Jeśli osoba chcąca odebrać z dziecko z oddziału przedszkolnego nie została przez rodziców/opiekunów do tego upoważniona na piśmie, nauczyciel nie wyraża zgody na odebranie przez nią dziecka.
 8. Do chwili odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna pozostaje ono pod opieką nauczyciela.
 9. W sytuacji, kiedy dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców/opiekunów do 16.30, nauczyciel kontaktuje się z nimi telefonicznie. Jeśli nie jest to możliwe, kontaktuje się z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. W sytuacji, kiedy nauczycielowi nie uda się skontaktować z żadną z osób upoważnionych do odbioru dziecka lub żadna z nich nie może dziecka odebrać, informuje on o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 10. Rodzic/opiekun, który odbierze dziecko po godzinie 16.30, wypełnia stosowne oświadczenie zawierające informację, o której godzinie dziecko zostało odebrane i ponosi odpowiedzialność finansową, zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodzicem/opiekunem a dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez przedstawienie nauczycielom odpowiedniego orzeczenia sądu.
 12. Rodzice/opiekunowie powinni poinformować nauczycieli o ograniczeniu lub odebraniu władzy rodzicielskiej któremuś z rodziców, przedstawiając orzeczenie sądu.
 13. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z oddziału przedszkolnego w przypadku, gdy stan osoby chcącej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego z rodziców/opiekunów lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola. Jeżeli jest to niemożliwe, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu.
 14. Dzieci odbierane są z sali lub placu zabaw.
 15. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku godzinę odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna.
 16. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego odpowiedzialni są nauczyciele i rodzice.

§ 40

Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z lekcji:

 1. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem przyczyny.
 2. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić osobiście dziecko w trakcie trwania zajęć.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole w danym dniu najpóźniej do końca pierwszej godziny lekcyjnej w planie lekcji dziecka.
 4. O przyczynie i długości trwania nieobecności ucznia w szkole rodzice powiadamiają wychowawcę klasy.
 5. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole należy dostarczyć najpóźniej w terminie 1 tygodnia  od powrotu dziecka do szkoły w formie pisemnej lub elektronicznej w dzienniku lekcyjnym.

4.2 Organizacja nauczania

§ 41

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się;
 • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 1;
 • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  1. zajęcia edukacyjne z religii/etyki;
  2. zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie;
  3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
  6. innowacje pedagogiczne.
 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 2 a i b, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 42

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pracownie:

 • chemiczno – fizyczna,
 • informatyczna.

2. Zasady korzystania z poszczególnych pracowni określają regulaminy, które znajdują się w pracowniach oraz w bibliotece szkolnej.

3. Opiekę nad pracowniami szkolnymi powierza się nauczycielom: chemii, fizyki i informatyki.

4. Nauczyciele, którym powierzono pod opiekę pracownie szkolne, mają w szczególności obowiązek:

 • zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla uczniów;
 • udzielać instruktażu uczniom korzystającym ze sprzętu w pracowni;
 • mieć nadzór nad powierzonym sprzętem, jego prawidłowym funkcjonowaniem;
 • utrzymywać w nich należyty porządek;
 • dbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia.

5. Każdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania czasu powinien:

 • pracować na stanowisku ćwiczeniowym umożliwiającym indywidualne wykonywanie ćwiczeń, chyba że prowadzący zajęcia nauczyciel wprowadził inną organizację zajęć;
 • mieć dostęp do literatury i opracowań tematycznych na realizowany temat;
 • dysponować dostępem do stanowiska internetowego oraz innych źródeł informacji.

6. W pracowniach szkolnych realizowane są tematy wymagające zajęć praktycznych w formie ćwiczeń praktycznych.

7. Nauczyciele informują dyrektora szkoły o potrzebach w zakresie przygotowania i wyposażenia stanowisk ćwiczeniowych.

8. Przebywanie w pracowniach szkolnych jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela.

9. Z wszelkich urządzeń, komputerów i sprzętu technicznego, znajdujących się  w pracowniach, uczniowie mogą korzystać zgodnie z instrukcją i za zgodą nauczyciela.

§ 43

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych, zajęć komputerowych, informatyki, wychowania fizycznego.

2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki,  w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów.

§ 44

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 45

Opinie, orzeczenia:

 1. Opinie i orzeczenia wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne dostarczają do sekretariatu szkoły w celu ich rejestracji rodzice (prawni opiekunowie), wychowawcy lub pedagog. Dokumenty te mogą też zostać przesłane przez poradnie drogą pocztową.
 2. Opinie i orzeczenia dostarczane są pedagogowi szkolnemu i przechowywane w jego gabinecie do momentu ukończenia szkoły przez ucznia.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 46

 1. Organizacja zajęć dodatkowych:
 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo – lekcyjnym;
 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;
 3. liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

4.3 Nauczanie religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie

§ 47

 1. Szkoła organizuje uczniom lekcje religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
 1. życzenie wyrażane jest w pisemnej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione w kolejnym roku szkolnym;
 2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi.
 1. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.
 2. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.
 3. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
 4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 5. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
 6. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbywania rekolekcji wielkopostnych.

9. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

10. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się nie mniej niż 7 uczniów, dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego o zorganizowanie w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym nauki religii.

11. Zajęcia z religii w oddziale przedszkolnym ustala dyrektor w ramowym rozkładzie dnia.

§ 48

 1. Szkoła organizuje uczniom lekcje etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
  1. życzenie wyrażane jest w pisemnej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione w kolejnym roku szkolnym;
  2. uczniowie nie korzystający z lekcji etyki objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi.
 3. Nauczyciela etyki zatrudnia dyrektor szkoły.
 4. Nauka etyki odbywa się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.
 5. Szkoła ma obowiązek zorganizować lekcje etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy. Dla mniejszej liczby uczniów w szkole powinny być zorganizowane zajęcia w grupie międzyoddziałowej.

§ 49

Jeżeli część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia zarówno w zajęciach z etyki, jak i z religii, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów.

§ 50

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

4.4 Biblioteka szkolna i świetlica

§ 51

 1. Biblioteka jest to interdyscyplinarna pracownia ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy.
 2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, jak również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
 4. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 5. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
 6.  Szkoła podstawowa nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

- gromadzenie i opracowanie zbiorów,

- korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,

- prowadzenie lekcji bibliotecznych.

 1. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:

1) kształcąco – wychowawczą poprzez:

 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 • kształcenie kultury czytelniczej,
 • wdrażanie do poszanowania książki,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2) opiekuńczo – wychowawczą poprzez:

 • współdziałanie z nauczycielami,
 • wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
 1. kulturalno – rekreacyjną poprzez:
 • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice na zasadach określonych w regulaminie. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
 2. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
 1. zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;
 2. zapewnia środki finansowe;
 3. zarządza skontrum zbiorów;
 4. zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;
 5. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;
 6. hospituje i ocenia pracę biblioteki.
 1. W bibliotece odbywa się co 4 lata skontrum w oparciu o zapis ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52

 1. W szkole działa świetlica.
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 3. Do zadań świetlicy należy:
  a) organizowanie pomocy w nauce uczniom słabszym,
  b) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  c) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
  d) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
  e) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.
 4. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej w godz. 630 do 1700
 5. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
 6. Wszystkie dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek jeść obiady w stołówce szkolnej.
 7. Każde dziecko obowiązkowo do końca października przynosi wyprawkę.
 8. Rodzic w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” deklaruje godziny pobytu dziecka w świetlicy oraz podaje osoby odbierające dziecko ze świetlicy.  
 9. Wychowankowie mają obowiązek:
  a) systematycznie uczestniczyć w zajęciach;
  b) nie opuszczać świetlicy szkolnej, bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy;
  c) zachowywać się tak, by nie przeszkadzało to innym;
  d) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy;
  e) ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie.
 10. Do świetlicy przyjmowane są dzieci w szczególności rodziców pracujących i z rodzin niepełnych, następnie z pozostałych klas w miarę wolnych miejsc.
 11. W świetlicy pod opieką n-la dyżurującego mogą przebywać tylko dzieci zapisane do świetlicy na podstawie uzupełnionej przez rodziców/ prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia  dziecka do świetlicy szkolnej.”
 12. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nieuczęszczającym na lekcję religii.
 13. Przyjęcie do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych składanego corocznie.
 14. Karty zgłoszeń należy pobrać i wypełnione złożyć u nauczycieli świetlicy lub w sekretariacie.
 15. Rodzice mają obowiązek dostarczyć „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy” do końca maja każdego  roku, rodzice grup „O” i klas pierwszych do końca czerwca każdego roku.
 16. Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjęcie do świetlicy osób, które złożyły je we wrześniu danego roku szkolnego, następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc.
 17. Procedury dotyczące  przyprowadzania i odbioru  dzieci ze świetlicy szkolnej:

1. Rodzic/prawny opiekun ma prawo upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy w przypadku, gdy nie może tego zrobić osobiście.

2. W sytuacjach losowych, po ustaleniu telefonicznym z wychowawcą świetlicy, dopuszcza się możliwość przesłania upoważnienia do samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy drogą mailową, przez dziennik elektroniczny na adres nauczyciela  dyżurującego w tym czasie w świetlicy.

3. W sytuacjach losowych, po ustaleniu telefonicznym z wychowawcą świetlicy, dopuszcza się możliwość przesłania upoważnienia do odebrania dziecka przez inną osobę drogą mailową, przez dziennik elektroniczny na adres nauczyciela dyżurującego w tym czasie w świetlicy.

4. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy jest możliwe tylko na podstawie pisemnej stałej lub jednorazowej zgody rodzica/ prawnego opiekuna.

5. Uczniowie z klas IV-VIII zapisani do świetlicy szkolnej nie mogą samodzielnie opuszczać szkoły po skończonych zajęciach bez wcześniejszej pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót.

6. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach jej pracy zobowiązani są do napisania wyjaśnienia do dyrektora szkoły.

7. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów i niemożności skontaktowania się z nimi do godz. 1730, nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrektora szkoły.

8. Uczniowie klas I-III są odprowadzani do świetlicy przez wychowawców.

9. Uczniowie klas IV-VIII zapisani do świetlicy mają obowiązek samodzielnego zgłaszania się tuż po zakończonych zajęciach do nauczyciela pracującego w świetlicy. Jeśli uczeń w danym dniu wraca do domu bezpośrednio po lekcjach, musi dostarczyć do świetlicy pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na samodzielny powrót.

4.5 Doradztwo zawodowe

§ 53

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego zadaniem jest:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej;

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę.

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Nadzór nad pracą doradcy zawodowego sprawuje dyrektor.

4. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 2.

4.6 Wolontariat

§ 54

W szkole mogą być realizowane działania w zakresie wolontariatu, których zadaniem jest:

 1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy innym;
 3. rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 4. działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia szkolnego i środowiska naturalnego;
 5. wypracowanie systemu włączania dzieci do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy pod opieką nauczyciela;
 6. wspieranie ciekawych inicjatyw i akcji charytatywnych młodzieży szkolnej;
 7. nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami, w których mogą pomóc wolontariusze;
 8. wspieranie inicjatyw lokalnych, regionalnych, a także ogólnopolskich i międzynarodowych;
 9. promocja idei wolontariatu w szkole.

4.7 Działalność innowacyjna

§ 55

Działalność innowacyjna  szkoły:

 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może

być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

 1. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
 2. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie

planowanych działań.

 1. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
 3. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

2) opinii rady rodziców

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY SZKOŁY

5.1 Zakres zadań nauczycieli

§ 56

 1. Nauczyciele uczący w tym samym oddziale tworzą zespoły wychowawcze.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 3. W szkole działają stałe zespoły:
 • zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej,
 •  zespół nauczycieli wychowawców świetlicy,
 • zespół nauczycieli humanistów,
 • zespól nauczycieli języków obcych,
 • zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-fizycznych,
 • zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
 • zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych,
 • zespół nauczycieli do spraw sportu i bezpieczeństwa,
 • zespół do spraw promocji szkoły,
 • zespoły wychowawczy poszczególnych klas, doradztwo zawodowe.

4.  Zespoły wychowawcze klas spotykają się według ustalonego na sierpniowej radzie plenarnej harmonogramu w celu:

 1. analizy sytuacji wychowawczej w oddziale;
 2. opracowania zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
 3. oceny sytuacji wychowawczej w klasie przygotowanej we współpracy z pedagogiem;
 4. korelowania planowanych działań edukacyjnych;
 5. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, a pracą zespołu wychowawczego wychowawca klasy.

 1. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący we wrześniu każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych, opracowuje się plan pracy i terminarz spotkań.
 2. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno -pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia, odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 3. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.
 4. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor szkoły.
 5. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
 1. ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 2. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;
 3. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 5. współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 6. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 57

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6) dostosowywać wymagania edukacyjne z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;

7) bezstronnie, rzetelnie, systematycznie, sprawiedliwie i na bieżąco oceniać wiedzę oraz umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

8) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, rozpoznawać możliwości i potrzeby ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

9) rozpoznawać możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe

uczniów, a w szczególności rozpoznawać przyczyny niepowodzeń szkolnych;

10) kierować się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem jego godności osobistej;

11) przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców.

 1. Nauczyciele mają prawo do:
 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;
 2. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;
 3. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
 4. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
 5. prawnej ochrony jako funkcjonariusz publiczny.

§ 58

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Wychowawca ma obowiązek prowadzenia teczki wychowawcy zawierającej plan pracy wychowawczej, harmonogram imprez klasowych, wyjść, wycieczek, itp., informacje o osiągnięciach uczniów, notatki o szczególnych wydarzeniach z życia klasy.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły:
 • bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych

potrzeb rozwojowych wychowanków

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie działań zespołowych uczniów;
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
 3. ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
 4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych,  jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
 5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 • poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
 • współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
 • włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
 1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły, zgodnie z zarządzeniem odpowiedniego ministerstwa odpowiedzialnego za naukę i wychowanie, w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 2. na miesiąc przed końcem I półrocza (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.
 1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. W przypadku nieobecności lub zwolnienia lekarskiego wychowawcy, trwającego powyżej 1 miesiąca, obowiązki wychowawcy dyrektor szkoły przekazuje innemu nauczycielowi.

§ 59

 1. W szkole funkcjonuje pedagog.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,
 • działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizowaniu i prowadzeniu warsztatów dla rodziców oraz udzielaniu im indywidualnych porad w zakresie wychowania.

3. Ponadto pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez     szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 60

Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

 1. koordynowanie pracy w bibliotece;
 2. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez;
 3. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;
 4. projektowanie wydatków na rok kalendarzowy;
 5. sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa;
 6. praca pedagogiczna;
 7. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami;
 8. udostępnianie zbiorów;
 9. udzielanie informacji bibliotecznych;
 10. rozmowy z czytelnikami o książkach;
 11. poradnictwo w wyborach czytelniczych;
 12. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem;
 13. udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów;
 14. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;
 15. prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach;
 16. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
 17. dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;
 18. dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;
 19. praca organizacyjna;
 20. gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 21. opracowanie biblioteczne zbiorów;
 22. selekcja zbiorów i ich konserwacja;
 23. organizowanie warsztatu informacyjnego;
 24. wydzielenie księgozbioru podręcznego;
 25. prowadzenie katalogów;
 26. udostępnienie zbiorów;
 27. współpraca z rodzicami i instytucjami;
 28. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
 29. w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

§ 61

1. W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I–III lub asystent wychowawcy świetlicy, w klasach IV-VIII pomoc nauczyciela. Do zadań asystenta, pomocy nauczyciela,  należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent, pomoc nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Asystent posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w kodeksie pracy, z tym, że wynagrodzenie ustala się nie wyższe, niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Pomoc nauczyciela musi legitymować się minimum wykształceniem podstawowym oraz posiadać umiejętność wykonywania powierzonych czynności. Od takiej osoby nie wymaga się posiadania stażu pracy. Pomoc nauczyciela zatrudnia się na zasadach określonych w kodeksie pracy.

3. Asystentowi, pomocy nauczyciela nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5.2 Inni pracownicy szkoły

§ 62

 1. W szkole utworzone są stanowiska:
 1. wicedyrektora
 2. głównego księgowego,
 3. kierownika gospodarczego,
 4. specjalisty do spraw sekretariatu i kadr,
 5. woźnego,
 6. robotnika do prac lekkich,
 7. sprzątaczki,
 8. kucharza,
 9. opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię,
 10. pomocy kuchennej,
 11. główny specjalista
 12. starszy referent.
 1. Indywidualne zakresy obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

6.1 Obowiązek szkolny

§ 63

 1. Nauka szkolna jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor

§ 64

 1. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 2. Do wniosku, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

§ 65

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
  1. szkoła podstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
  2. do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

- opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

- zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 1. Przepisów pkt. 2 ppkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 2. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
 3. Przepisu pkt. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 4. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.
 5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły obejmującego:
  1. prawo uczestniczenia w szkole w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
  2. zapewnienie dostępu do:
 • podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ustawy o systemie oświaty;
 • pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły - w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
 • udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 1. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1, następuje:

1) na wniosek rodziców;

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z pkt. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

§ 66

 1. Wierzycielem obowiązku szkolnego jest dyrektor szkoły w obwodzie, której dziecko zamieszkuje.
 2. Do obowiązków rodziców należy:
  1. dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
  4. zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu udzielonym przez dyrektora szkoły;
  5. usprawiedliwianie na bieżąco nieobecności dziecka w szkole zgodnie z terminami ustalonymi w statucie szkoły.
 3. Niespełnienie wyżej wymienionych obowiązków polega na nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej.
 4. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. Systematycznie (na każdych zajęciach) sprawdzać obecności uczniów.
  2. Odnotowywać każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach.
  3. Zgłaszać wychowawcy klasy wszystkie próby unikania przez ucznia określonych zajęć dydaktycznych.
 5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia  o  nieobecnościach  rodziców (prawnych opiekunów)  ucznia. Informacja może być przekazana telefonicznie lub listownie. Rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności dziecka.
 6. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą, ten zgłasza to pedagogowi szkolnemu, który sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez:
 • rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły,
 • wizytę w miejscu zamieszkani ucznia,
 • wywiad przeprowadzony przez Policję.
 1. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.
 2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły dyrektor podejmuje następujące czynności :

1. kieruje do rodziców dziecka upomnienie zawierające :

 • stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany,
 • wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu,
 • informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień, w którym doręczenie nastąpiło, czyli za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);

2. w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej (niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, czyli w dalszym ciągu nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego) – po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, wystawia wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu jednostki samorządu terytorialnego wraz z tytułem wykonawczym i dowodem doręczenia upomnienia.

Na podstawie art.20 1pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, a więc Prezydent Miasta Szczecin.

6.2 Prawa i obowiązki uczniów

§ 67

 1. Uczeń ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. poszanowania swej godności, przekonań i własności;
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 6. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
 8. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 9. nauki religii/etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów;
 10. dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek);
 11. uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów prawnych.
 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy, organizować imprezy klasowe i szkolne.
 2. Uczeń ma prawo do egzekwowania przestrzegania Praw Dziecka i Ucznia. W razie ich łamania przysługuje prawo do odwołania się w następującej kolejności do:
 1. wychowawcy klasy,
 2. dyrektora szkoły,
 3. rady pedagogicznej,
 4. kuratora oświaty.
 1. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno – pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
 2. Uczeń ma prawo do obniżenia wymagań programowych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Uczeń ma prawo do zwolnienia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Uczeń ma prawo do zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców– zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
 6. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 

§ 68

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
 1. przestrzegać obowiązującego prawa;
 2. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli innych pracowników szkoły;
 3. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
 4. przeciwstawiać się przejawom brutalności;
 5. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
 6. dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
 7. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
 8. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna boiska, plac zabaw);
 9. zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, zmieniać obuwie w okresie jesienno-zimowym.
 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
 2. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych na zajęcia szkolnych (w ważnych sprawach uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie).
 3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 4. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
 5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły bez opiekunów w czasie planowego pobytu w niej.
 6. Nieobecności ucznia w szkole:
 1. rodzic ma obowiązek zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy, najpóźniej do końca pierwszej godziny lekcyjnej w planie dziecka;
 2. rodzic ma obowiązek usprawiedliwić niezwłocznie po przyjściu dziecka do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione;
 3. zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną  lub osobistą (nie telefoniczną) prośbę rodzica (w razie nieobecności wychowawcy zgłoszenie przyjmuje wicedyrektor); w przypadku zajęć wychowania fizycznego zwolnienie ucznia z zajęć oraz z aktywnego uczestnictwa w lekcji następuję wyłącznie w wersji papierowej;
 4. prośbę o zwolnienie z lekcji uczeń jest zobowiązany przedstawić wychowawcy i nauczycielowi danych zajęć.

§ 69

 1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
 • uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
 • grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
 • imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
 1. Strój galowy ucznia:
 • biała bluzka lub koszula,
 • granatowe lub czarne spodnie lub spódnice.
 1. Strój codzienny ucznia:
 • czysty, wyprasowany, estetyczny, stosowny do pogody,
 • ubranie bez niestosownych ilustracji i napisów propagujących  treści zabronione prawem, nieobrażające uczuć religijnych etycznych, zasłaniające brzuch, ramiona, plecy i dekolt,
 • spódnice, sukienki i spodenki o długości nie krótszej niż do połowy uda,
 • na terenie budynku szkolnego w okresie jesienno-zimowym obowiązuje  obuwie zmienne.
 1. Stosowny wygląd ucznia;
 • włosy czyste, bez środków koloryzujących,
 • brak makijażu,
 • dyskretna biżuteria  (kolczyki umieszczone wyłącznie w uszach).
 1. Strój ucznia na lekcję wychowania fizycznego:
 • biała koszulka, krótkie spodenki, skarpetki, dres sportowy i zmienne obuwie sportowe,
 • brak biżuterii i zegarka, długie włosy  związane lub spięte.
 1. Warunki  dotyczące używania przez uczniów w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: w czasie zajęć uczniowie mogą używać telefonu jako pomocy dydaktycznej za zgodą nauczyciela, w przeciwnym wypadku:
 • uczniowie nie mogą nagrywać filmów, robić zdjęć, używać dyktafonów,
 • na lekcji telefon powinien być wyłączony i schowany w tornistrze.

§ 70

1. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad przebywania na terenie szkoły:

 1. klasy I
 • nauczycielki odbierają dzieci na 5 min. przed rozpoczęciem lekcji;
 • po skończonych zajęciach wyprowadzają lub odprowadzają do świetlicy.
 1. klasy II-VIII
 • dzieci przychodzą do szatni na 10 min. przed rozpoczęciem swojej lekcji (uczniowie przyprowadzający młodsze rodzeństwo idą do świetlicy);
 • uczniowie, którzy nie chodzą na religię, w tym czasie powinni przebywać w świetlicy lub czytelni  
 • uczniowie klas IV-VIII wychodzą ze szkoły natychmiast po skończonych lekcjach.                              

§ 71

1. Tryb składania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw ucznia:

 1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane.
 2. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko

       i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

 1. Skargi i wnioski powinny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby

       w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy bądź innemu pracownikowi

       pedagogicznemu szkoły.

 1. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Na prośbę wnoszącego skargę potwierdza się jej zgłoszenie.
 2. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.
 3. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.

2. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków:

 1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.
 2. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.
 3. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – Dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.
 4. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.
 5. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach.

6.3 Nagrody, wyróżnienia, kary

§ 72

 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
 • pochwałę wychowawcy wobec klasy,
 • pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
 • list pochwalny do rodziców,
 • dyplom uznania,
 • nagrodę rzeczową,
 • Odznakę Biedronki,
 • nominację do Nagrody Prezydenta,
 • świadectwo z biało-czerwonym paskiem,
 • tytuł honorowego absolwenta.
 1. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
 2. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemne zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie 1 dnia od jej przyznania.
 3. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 1 dnia od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 3 dni, może posiłkować się opinią organów szkoły.
 4. Dla uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne, spełniających wymagane kryteria, będą przyznawane nagrody. Kryteria nagradzania:
 1. stuprocentowa frekwencja na zajęciach, z uwzględnieniem nieobecności usprawiedliwionych;
 2. systematyczne odrabianie zadań domowych i przynoszenie odpowiednich materiałów;
 3. aktywna praca na zajęciach;
 4. widoczne postępy w ćwiczonych umiejętnościach i zachowaniu.
 1. Na koniec semestru wyróżnione zostanie jedno dziecko w każdej grupie, spełniające w/w kryteria. W szczególnych przypadkach (liczna grupa na zajęciach z logopedii, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyce korekcyjnej) można przyznać 2 lub 3 wyróżnienia. Wyróżnione dzieci otrzymują drobne nagrody rzeczowe.
 2. Na zakończenie roku szkolnego, biorąc pod uwagę całoroczną pracę, wyróżnionych zostaje 1 do 3 uczniów na poziomie klas I-III i IV-VIII, którzy otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Spośród wszystkich uczestników zajęć, którzy poczynili największe postępy w ćwiczonych umiejętnościach, wyróżnia się maksymalnie 3 uczniów, przyznając im nagrodę specjalną i dyplom.

6. Propozycje nagród:

- sprzęt sportowy,

- gry edukacyjne,

- przybory szkolne.

7. List pochwalny do rodziców:

 1. Listy gratulacyjne rodzicom, wręczane są na koniec III i VIII klasy podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
 2. Listy gratulacyjne w klasach III przyznawane są rodzicom, których dzieci

w klasach I - III:

- wyróżniają się w klasie i na terenie szkoły wzorowym zachowaniem;

- reprezentują szkołę w konkursach międzyszkolnych i osiągają w nich znaczące

  sukcesy (I,II,III miejsce lub laureat konkursu);

- aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły;

- biorą udział w akcjach charytatywnych, festynach, zbiórce surowców wtórnych.

 1. W klasach VIII listy gratulacyjne otrzymują rodzice, których dzieci uzyskują w klasach IV-VII świadectwa z biało-czerwonym paskiem, a w klasie VIII świadectwo z biało-czerwonym paskiem (najniższa ocena na świadectwie to ocena dobra) i wzorowe zachowanie.
 1. Odznaka Biedronki:
 1. Celem przyznawania Odznaki Biedronki jest wyróżnienie uczniów, którzy prezentują postawę godną naśladowania.
 2. Odznaka Biedronki może być przyznana  uczniom klas 0-VIII.
 3. Odznakę Biedronki może otrzymać uczeń:
 1. zaangażowany poznawczo - biorący udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
  z pasją rozwijający swe zainteresowania i uzdolnienia, pasjonat nauki;
 2. zaangażowany społecznie - z pasją podejmujący działania w organizacjach szkolnych podejmujących inicjatywę na rzecz społeczności szkolnej, podejmujących służbę na rzecz osób będących w potrzebie;
 3. zaangażowany w twórcze budowanie wartości kultury - podejmujący działalność artystyczną (muzyczną, teatralną, plastyczną), tworzący własne dzieła sztuki, prezentujący swoją twórczość poprzez udział w różnego rodzaju konkursach, koncertach, wystawach.;
 4. zaangażowany w uprawianie sportu - czynnie uprawiających sport, biorący udział
  w różnego typu zawodach i turniejach;
 5. aktywny w pracy na rzecz swojej klasy, wykazujący się inicjatywą i zaangażowaniem na rzecz wspólnego dobra;
 6. wyróżniający się nieprzeciętnym zaangażowaniem w wypełnianiu swoich szkolnych obowiązków, niezwykłą sumiennością i pracowitością, osiągający wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;
 7. wyróżniający się życzliwością, bezinteresownością, chęcią pomocy innym w codziennych sytuacjach, a jego postępowanie wobec kolegów i osób dorosłych stało się dla innych wzorem do naśladowania.
 1. Odznakę biedronki może otrzymać uczeń który przestrzega przepisów statutu oraz spełnia przynajmniej jedno z kryteriów wymienione w punkcie 3.
 2. Kandydatów do Odznaki Biedronki wybiera wychowawca zasięgając opinii uczniów i nauczycieli. Wychowawca w czerwcu każdego roku szkolnego przedstawia listę kandydatów zespołowi wychowawczemu, na posiedzeniu którego jest ona zatwierdzana.
 3. Odznaka przyznawana jest uczniowi uchwałą rady pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym kończącym rok szkolny.
 4. Odznakę wręcza uczniowi dyrektor w trakcie uroczystego zakończeniu roku szkolnego.

 

§ 73

 

 1. Uczeń może być ukarany za:
 1. nagminne spóźnianie się na lekcje,
 2. nieuzasadnione opuszczanie zajęć,
 3. samowolne opuszczanie budynku szkoły,
 4. naganny sposób bycia i wulgarne słownictwo,
 5. celowe niszczenie mienia,
 6. palenie tytoniu, picie alkoholu i stosowanie środków odurzających,
 7. bójki i zachęcanie do nich,
 8. kradzieże,
 9. stosowanie agresji słownej, fizycznej, przemocy i wymuszeń,
 10. fałszowanie dokumentacji szkolnej,
 11. zachowanie ubliżające godności innych,
 12. nie stosowanie się do wymogów dotyczących ubioru i wyglądu,
 13. inne rażące przewinienia.
 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w statucie szkoły oraz WSO poprzez:
 1. upomnienie nauczyciela, wychowawcy klasy,
 2. ustalenie obniżonej oceny ze sprawowania,
 3. upomnienie lub naganę dyrektora szkoły,
 4. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych wydany przez wychowawcę i szkolnych, wydanym przez dyrektora szkoły,
 5. zakaz dyrektora szkoły reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 6. przeniesienie przez dyrektora szkoły do równorzędnej klasy,
 7. przeniesienie do innej szkoły

§ 74

 1. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 1 dnia od dnia uzyskania kary.
 2. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

- oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

- odwołać karę,

- zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 1. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

§ 75

1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje gdy:

 • notorycznie łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
 • zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;
 • dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

2. Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły:

 1. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły może zgłosić nauczyciel, wychowawca, pedagog, dyrektor.
 2. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
 3. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.
 4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej.  Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Rada Pedagogiczna, podejmuje uchwałę opiniującą wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 76

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 77

 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.
 3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

ROZDZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

7. Cele oceniania wewnątrzszkolnego

§ 78

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach; trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 79

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

7. 2 Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 80

 1. Szczegółowe kryteria oceniania uwzględniające specyfikę zajęć edukacyjnych są zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zwanych w skrócie PZO. Funkcjonujące w szkole PZO szczegółowo określa wymagania i kryteria oceniania, informuje uczniów o dopuszczalnej liczbie nieprzygotowań oraz wadze poszczególnych ocen. Uwzględnia ono cele i rolę oceniania, metodologię i funkcję oceny, metody oraz formy organizacyjne pracy wraz z kryteriami oceny, zakres, częstotliwość i formy sprawdzania osiąganych przez uczniów efektów kształcenia, zasady związane z przeprowadzaniem sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, zasady klasyfikowania dostosowane do danych zajęć edukacyjnych i liczby przeznaczonych na nie godzin.
 2. PZO motywuje uczniów do nauki, pracy nad swoim rozwojem, wzbudza motywację do dodatkowej aktywności, ale i uwzględnia słabości, które mogą zdarzyć się każdemu.
 3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Kartkówki wklejane są do zeszytów uczniowskich, sprawdziany i prace klasowe pozostają u nauczyciela, do wglądu na zebraniach z rodzicami i konsultacjach nauczycielskich.
 3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej.
 5. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych, może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach.
 6. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych:
 • terminy sprawdzianów są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • uczeń może mieć najwięcej 3 sprawdziany w tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden dziennie, bądź 1 pracę klasową i 2 sprawdziany;
 • sprawdziany muszą być ocenione przez nauczyciela  w terminie 2 tygodni, omówione i dane uczniowi do wglądu na lekcji;
 • krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie z  3 ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane
 • prace klasowe, sprawdziany i kartkówki oceniane będą wg następującej skali procentowej:

od   0%            - 1

od  30%           - 2

od  50%           - 3

od  70%           - 4

od  90%           - 5

100%               - 6.

 1. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny cząstkowej w ciągu jednego  tygodnia w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę  tylko raz i brana jest pod uwagę ocena wyższa.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego;
 • posiadającego  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 • posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inna opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą  na potrzebę takiego dostosowania;
 • posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń  wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  Zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.3 Zasady oceniania zachowania  uczniów w klasach I-VIII

 § 81

 1. W klasach I - III  ocena zachowania jest oceną opisową.
 2. Zachowanie ucznia oceniane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego oceną śródroczną i roczną. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocenę zachowania śródroczną lub roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania lub opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. O grożącej uczniowi ocenie nieodpowiedniej lub nagannej uczeń i jego rodzice informowani są na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. Jeśli uczeń dopuści się rażących czynów w okresie jednego miesiąca przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo  do obniżenia oceny z zachowania informując o tym rodziców.
 2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w toku narady wychowawczej z uczniami, w ramach której powinna znaleźć się samoocena ucznia rozumiana jako prawo wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu, opinia kolegów i opinia innych nauczycieli

7.4 Kryteria oceny zachowania ucznia w klasach IV-VIII

§ 82

Przy ustalaniu oceny z zachowania ucznia należy kierować się następującymi wymaganiami:

OCENA WZOROWA  obejmuje:

a) stosunek do obowiązków szkolnych:

 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • zawsze posiada potrzebne przybory i pomoce,
 • zawsze aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela,
 • rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • nie ma żadnych  negatywnych uwag w dzienniku,
 • zawsze podczas uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń szkolnych ma na sobie strój galowy,
 • nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,
 • nie spóźnia się celowo na zajęcia,
 • osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 • rzetelnie wykonuje polecenia nauczyciela i wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
 • podejmuje dobrowolnie różnorodne prace i zadania,
 • wyróżnia się kulturą osobistą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • przestrzega warunków dotyczących używania w szkole telefonów komórkowych
   i innych urządzeń elektronicznych;

b) kultura osobista:

 • zawsze czysto, schludnie i przyzwoicie wygląda,
 • nie używa słów ogólnie uznanych za wulgarne,
 • nie narusza nigdy zasad dobrego wychowania (podczas lekcji, przerw i  wycieczek klasowych),
 • preferuje zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia,
 • szanuje rówieśników, nauczycieli i ich pracę,
 • szanuje wszystkich pracowników szkoły i jest wobec nich życzliwy;

c) aktywność społeczna:

 • reprezentuje klasę i szkołę w konkursach lub zawodach,
 • jest systematyczny i wytrwały w wykonywaniu zadań, często podejmując się zadań dodatkowych,
 • aktywnie działa w SU i innych organizacjach szkolnych,
 • wykazuje inicjatywę i pomysłowość w zaangażowaniu na rzecz szkoły i klasy,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w różne formy wolontariatu;

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój poszanowanie siebie i innych:

 • w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje przejawów agresji,
 • przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły,
 • sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 • w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom,
 • nie stosuje cyberprzemocy.

 

OCENA BARDZO DOBRA obejmuje:

a) stosunek do obowiązków szkolnych:

 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • zawsze posiada potrzebne przybory i pomoce,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,
 • zawsze uważa na lekcjach,
 • stara się dobrze zachowywać na lekcjach i przerwach,
 • nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,
 • 1-2 razy spóźnił się na lekcję bez usprawiedliwienia,
 • może mieć jedną uwagę negatywną  (z zastrzeżeniem, że zastosowane środki zaradcze przyniosły pozytywne rezultaty),
 • zawsze podczas uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń szkolnych ma na sobie strój galowy,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań,
 • angażuje się  (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • czysto, schludnie i przyzwoicie wygląda,
 • przestrzega warunków dotyczących używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

b) kultura osobista:

 • wyróżnia się kulturą osobistą,
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • nie używa słów ogólnie uznanych za wulgarne,
 • nie narusza  zasad dobrego wychowania (podczas lekcji, przerw i  wycieczek klasowych),
 • preferuje zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia,
 • szanuje rówieśników, nauczycieli  i ich pracę,
 • jest serdeczny i życzliwy wobec innych osób;

c) aktywność społeczna:

 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • angażuje się w życie klasy i szkoły,
 • dba o wygląd klasy, szkoły i najbliższego otoczenia;

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój i poszanowanie siebie i innych:

 • czysto schludnie i przyzwoicie wygląda,
 • jest systematyczny i wytrwały w wykonywaniu zadań,
 • swoim zachowaniem nigdy nie naraził dobrego  imienia szkoły,
 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny w razie potrzeby pomaga innym,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły,
 • nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych,
 • po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom,
 • nie stosuje cyberprzemocy.

 

OCENA DOBRA obejmuje:

a) stosunek do obowiązków szkolnych:

 • przeważnie jest przygotowany do lekcji,
 • przeważnie posiada potrzebne przybory i pomoce,
 • uważa na lekcjach,
 • stara się dobrze zachowywać na lekcjach i przerwach,
 • opuścił 1 dzień zajęcia bez usprawiedliwienia,
 • 3-4 razy spóźnił się na lekcję bez usprawiedliwienia,
 • zdarzyło mu się przynieść do szkoły urządzenie elektroniczne służące do: odtwarzania muzyki i rozrywki,
 • osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • zdarzyło mu się nie mieć stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń szkolnych ,
 • nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,
 • przestrzega warunków dotyczących używania w szkole telefonów komórkowych
  i innych urządzeń elektronicznych;

b) kultura osobista:

 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • unika wyrażeń wulgarnych,
 • nie wywołuje konfliktowych sytuacji z innymi,
 • w miejscach publicznych zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami,
 • jest serdeczny i życzliwy wobec innych osób,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;

c) aktywność społeczna:

 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • angażuje się w życie klasy lub szkoły w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o honor i tradycje szkoły;

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie siebie i innych:

 • czysto, schludnie i przyzwoicie wygląda,
 • poprawnie i chętnie wykonuje zadania przydzielone przez wychowawcę,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania
  i uzdolnienia,
 • stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
 • nie ulega nałogom,
 • nie stosuje cyberprzemocy.

 

OCENA POPRAWNA obejmuje :

a) stosunek do obowiązków szkolnych:

 • stara się wypełnić wszystkie obowiązki, wynikające z faktu bycia uczniem, ale zdarzają mu się odstępstwa od poprawności w ich realizowaniu,
 • bywa nieprzygotowany do lekcji,
 • często nie posiada potrzebnych przyborów i pomocy,
 • na lekcjach bywa przywoływany do porządku,
 • opuścił do 30 godzin bez usprawiedliwienia i spóźnił się do 15 razy  na lekcje,
 • zdarzyło mu się samowolnie opuścić szkołę,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
 • zdarzyło mu się nie mieć stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń szkolnych,
 • nie zawsze przestrzega warunków dotyczących używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;

b) kultura osobista:

 • zdarzyło mu się używać określeń uznawanych za wulgarne,
 • nie zachowuje się agresywnie w stosunku do innych,
 • zdarzyło mu się złamać zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
 • czasami nie zmienia obuwia,
 • stara się dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny;

c) aktywność społeczna:

 • nie wykazuje inicjatywy w działaniach na rzecz innych,
 • sporadycznie podejmuje działania społeczne na ogół na polecenie nauczyciela,
 • z reguły wykonuje powierzone mu obowiązki, lub zobowiązania;

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój poszanowanie siebie i innych:

 • zwykle jest schludny i czysty, ubrany przyzwoicie,
 • pod nadzorem zachowuje się poprawnie, nie inicjuje zachowań negatywnych,
 • stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i nie narażać innych,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie bierze udziału w życiu szkoły,
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli, a stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
 • nie ulega nałogom,
 • nie stosuje cyberprzemocy.

 

OCENA NIEODPOWIEDNIA obejmuje:

a) stosunek do obowiązków szkolnych:

 • świadomie łamie zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
 • nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
 • nie przynosi potrzebnych przyborów i pomocy,
 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, utrudnia ich prowadzenie, nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 • opuścił powyżej 30 godzin bez usprawiedliwienia,
 • spóźnił się więcej niż 15 razy,
 • często samowolnie opuszcza szkołę,
 • często nie stosuje się do warunków dotyczących używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 • łamie regulamin szkoły i klasy (niszczy mienie szkoły, nie zmienia obuwia),
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • zaniedbuje obowiązki szkolne (dyżury, przydzielone zadania lub funkcje, inne zobowiązania),
 • zazwyczaj nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń szkolnych;

b) kultura osobista:

 • nagminnie jest mu zwracana uwaga w czasie zajęć, przerw i wycieczek klasowych,
 • często nie zmienia obuwia,
 • nadużywa określeń uznawanych za wulgarne,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela lub reaguje niewłaściwie,
 • zdarza mu się zakłócać przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, komentarze, śmiech, gesty, itp.),
 • zdarza mu się stosować przemoc słowną, psychiczną i fizyczną wobec innych,
 • kłamie, oszukuje,
 • są na niego skargi spoza szkoły,
 • jest arogancki w stosunku do starszych;

c) aktywność społeczna:

 • nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
 • nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły;

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój i poszanowanie siebie i innych:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych, mu przez szkołę,
 • nie dba o własną godność osobista,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
 • na lekcjach pracuje pod nadzorem,
 • jego wygląd często bywa niedbały lub nieprzyzwoity,
 • jego ubiór prowokuje lub obraża uczucia innych,
 • jest niezdyscyplinowany i zdarzają mu się często sytuacje konfliktowe,
 • nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskaniem pozytywnych wyników
  w nauce,
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • inicjuje zachowania negatywne, nawet kontrolowany zachowuje się często niegodnie ucznia,
 • w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
 • niszczy mienie innych osób lub społeczne,
 • ma negatywny wpływ na innych,
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • nie łamie przepisów prawa typu: kradzieże wymuszanie, pornografia,
 • nie ulega nałogom
 • nie stosuje wobec innych Cyberprzemocy.

 

OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, w stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez szkołę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, a w szczególności:

a) stosunek do obowiązków szkolnych:

 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników. zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela,
 • nie stosuje się do warunków dotyczących używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 • opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i ważnych wydarzeń szkolnych,
 • bez pozwolenia wychodzi z sali w czasie zajęć szkolnych;

b) kultura osobista:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, podchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów, itp.),
 • nie zmienia obuwia,
 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych celowo ogranicza do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji, prowokuje innych przez dyskusję, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów, itp.),
 • kłamie, oszukuje,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
 • swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 • ma zły wpływ na klasę,
 • swoim zachowaniem demoralizuje uczniów szkoły, nakłania innych do nieodpowiednich zachowań,
 • jest agresywny fizycznie i słownie wobec innych osób (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała),
 • komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów;

c) aktywność społeczna:

 • odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
 • nie wykazuje zainteresowania życiem klasy i szkoły;

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój i poszanowanie siebie i innych:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych przez szkołę,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę nie przynoszą  poprawy,
 • naraża na szwank dobre imię klasy, szkoły,
 • stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu, bądź naruszającą ich bezpieczeństwo,
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje,
 • na terenie szkoły posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, dopalacze,
 • spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe (w tym e-papierosy),
 • nie przestrzega przepisów prawa (wymuszenia, kradzieże, pornografia  i inne),
 • nagminnie stosuje wobec innych cyberprzemoc,
 • rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne,
 • świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli lub innych osób,
 • narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób, poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację,
 • nie szanuje pracy innych osób,
 • nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
 • jego wygląd bywa niedbały lub nieprzyzwoity,
 • jego ubiór prowokuje lub obraża uczucia innych,
 • celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, obiektów sportowych,
 • są na niego skargi spoza szkoły.

Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał naganę, upomnienie dyrektora szkoły, nie może uzyskać oceny z zachowania wyższej niż poprawną.

7.5. Zasady oceniania w kasach I-VIII

§ 83

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne i oceny z zachowania są ocenami opisowymi, za wyjątkiem religii, w której obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Ocena roczna jest zapisywana na świadectwie, w arkuszu ocen oraz w dzienniku elektronicznym. Ocena śródroczna i oceny bieżące zapisywane są w dzienniku elektronicznym.
 2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Ocena śródroczna to pisemna informacja nauczyciela dla rodziców na temat postępów ucznia w nauce i w zachowaniu, wskazująca jednocześnie kierunki dalszej pracy ucznia nad przezwyciężaniem trudności w nauce lub dalszego doskonalenia posiadanych już umiejętności.
 4. Oceny w klasach I-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
 • ocena celująca                        6,
 • ocena bardzo dobra                5,
 • ocena dobra                            4,
 • ocena dostateczna                  3,
 • ocena dopuszczająca              2,
 • ocena niedostateczna             1.
 1. Ocena opisowa śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z cząstkowych ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu półrocza i całego roku szkolnego.
 2. Wymagania na poszczególne oceny:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej w danej klasie,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy,
 • proponuje rozwiązania nietypowe,
 • rozwija własne uzdolnienia, samodzielnie,
 • bez pomocy nauczyciela wyjaśnia zjawiska będące przedmiotem nauczania,
 • posiada poprawny styl i język wypowiedzi,
 • swobodę w posługiwaniu się terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych,
 • uczestniczy i odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (olimpiady, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zdecydowaną większość zakresu wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • stosuje poprawny język i styl wypowiedzi,
 • sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią,
 • precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował większość (70%) wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w danej klasie,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 • samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
 • rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi oraz, przy pomocy nauczyciela, wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje,
 • stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy,
 • tworzy wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym,
 • popełnia w wypowiedzi ustnej i pisemnej nieliczne usterki stylistyczne,
 • wypowiedzi cechuje umiarkowana zwięzłość.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował  wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w danej klasie na poziomie podstawowym;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,
 • rozumie podstawowe uogólnienia,
 • posiada przeciętny zasób słownictwa,
 • posługuje się językiem zbliżonym do potocznego,
 • jego wypowiedzi cechuje mała wyrazistość.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej na poziomie podstawowym, co nie wyklucza postępów,
 • rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
 • potrafi zrozumieć zadanie  wyrażone w prosty i jednoznaczny sposób,
 • słabo rozumie treści programowe,
 • podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, bez umiejętności wyjaśniania zjawisk,
 • posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy,
 • ma trudności w formułowaniu myśli.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej w danej klasie, mimo możliwości uzupełnienia braków i poprawy ocen, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

7.5 Zasady klasyfikowania i promowania uczniów

§ 84

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania w klasach I-III  są ocenami opisowymi, za wyjątkiem ocen religii, z której wystawia się oceny w skali 1-6. Ocena opisowa uwzględnia  poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce  lub rozwijaniem uzdolnień.
 2. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych poprzez informacje dla ucznia na lekcji, a dla rodziców w formie pisemnej na spotkaniach z wychowawcą.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 4. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 5. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć  ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia  ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek  rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
 6. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy  albo na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody  rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 7. Uczniowi, który uczęszczał na  religię lub/i etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 9. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 10. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych  w klasie programowo najwyższej, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.
 13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 14. Uczniowi, który kończy szkołę podstawową i uczęszczał  w ósmej klasie na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

7.6 Odwołanie od oceny

§ 85

 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przez uczniów, którzy:
 • uzyskali oceny ze wszystkich przeprowadzonych w danym roku szkolnym prac klasowych, sprawdzianów, testów i ćwiczeń sprawdzających, pisząc je w ustalonych przez nauczyciela terminach (dotyczy też dodatkowego terminu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności);
 • skorzystali z możliwości poprawy ww. form pisemnych i uzyskali oceny wyższe;
 • wykonali wszystkie zlecone przez nauczyciela samodzielne prace, typu: referaty, opracowania, plansze itp. z wynikiem pozytywnym;
 • aktywnie uczestniczyli w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach lekcji, a w przypadku trudności w opanowaniu materiału programowego - uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych lub dodatkowych;
 • wykazywali zainteresowanie w zakresie poprawy ocen bieżących w ciągu roku szkolnego.
 1. Uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych następuje w wyniku przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych, przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 2. Sprawdzian z muzyki, plastyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki i wychowania fizycznego ma formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Z wnioskiem o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania występuje do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do 2 dni od przekazania informacji o przewidywanych ocenach.
 4. Wniosek powinien zawierać wyszczególnienie zajęć edukacyjnych, których dotyczy podwyższenie oceny oraz ocenę, o jaką ubiega się uczeń; w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - wyszczególnienie spraw, zachowań i działań ucznia nieuwzględnionych przez wychowawcę przy ustalaniu oceny oraz ocenę o jaką ubiega się uczeń.
 5. W przypadku stwierdzenia wymagań, o których mowa w pkt. 65, dyrektor szkoły ustala skład zespołu do przeprowadzenia sprawdzianu i wyznacza termin sprawdzianu.
 6. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora-  jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje w wyniku głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.
 2. Protokół z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen.
 3. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu lub negatywnego posiedzenia komisji do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń otrzymuje ocenę ustaloną wcześniej.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.7 Odwołanie do oceny rocznej

§ 86

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu  2 dni roboczych od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia.
 2. Sprawdzian składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora-  jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ustępie a) podpunkt drugi, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ocena z zachowania jest ustalana przez wyżej ustaloną komisję w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania sprawdzające,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 2. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

7.8 Egzamin klasyfikacyjny

§ 87

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Podanie o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć w sekretariacie szkoły, nie później niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, adresowane do dyrektora szkoły.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 12. W skład komisji wchodzą:
 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin, 
 • termin egzaminu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen

7.9 Egzamin poprawkowy

§ 88

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Podanie o egzamin poprawkowy, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), składają w sekretariacie szkoły, nie później niż na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, adresowane do dyrektora szkoły.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki,  zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji  innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu poprawkowego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne  prace ucznia,  zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły (nie później, niż do końca września).
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

7.10 Egzamin ósmoklasisty

§ 89

 1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Egzamin przeprowadzany jest  na mocy art. 44zs  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Po raz pierwszy zostaje przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 2. Egzamin określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia. Zastępuje także egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole
 3. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, jest obowiązany nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 4. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:
 • delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Osoby te nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.

 1. Egzamin w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. Uczniowie przystępują do głównego egzaminu w  kwietniu, a termin dodatkowy przypada na czerwiec.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka obcego nowożytnego,
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 1. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
 3. Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje na podstawie dokumentów :
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( uczniowie: słabosłyszący i niesłyszący, słabowidzący i niewidomi, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni, niedostosowaniem społecznym);
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza (uczniowie: z czasową niesprawnością rąk, z przewlekłymi chorobami, chorzy lub niesprawni czasowo);
 • opinia rady pedagogicznej (uczniowie: którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, z zaburzeniami komunikacji językowej, o  których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcy);
 • opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (uczniowie: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami komunikacji językowej);
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (uczniowie z chorobami przewlekłymi).
 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
 2. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
 4. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez radę pedagogiczną zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
 5. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 7. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 5 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 8. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
 9. Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio –„zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).
 10. Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo (od 2022 r.) z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany
  w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane
  w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7.11 Ewaluacja systemu oceniania

§ 90

 1. Po zakończonym cyklu nauczania w czerwcu każdego roku dokonywana jest ewaluacja systemu oceniania.
 2. Ewaluację przeprowadza, analizuje oraz wnioski przedstawia radzie pedagogicznej, dyrektorowi, radzie rodziców, uczniom zespół tworzący wewnątrzszkolny system oceniania.
 3. Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji są podstawą do wprowadzania zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 91

 1. Szkoła posiada pieczątki podłużne:
 1. z treścią: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego , 70-025 Szczecin, ul. Dobrzyńska 2, tel. 91-482-16-21;
 2. z powyższą treścią rozszerzoną o NIP i Regon;
 3. Rady Rodziców o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin, tel. 91-482-16-21;
 4. Dwie pieczęcie okrągłe: mała i duża, z godłem państwowym w środku i treścią w otoku: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Szczecinie.

 § 92

 1. Na budynku szkoły umieszczona jest tablica z nazwą: Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin.
 2. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 93

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 94

 1. Wszelkie zmiany w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 głosów na wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły.
 2. Wnioski kieruje się przez sekretariat do dyrektora szkoły.
 3. Wszelkie indywidualne projekty zmian kierowane są przez uczniów do Samorządu Uczniowskiego, rodziców do Rady Rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły do Rady Pedagogicznej.
 4. Zmian dokonuje się do 1 m-ca od wpłynięcia wniosku.
 5. Po wprowadzeniu 5 nowelizacji w statucie sporządza się tekst ujednolicony.
 6. Dyrektor szkoły zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zmian w statucie.
 7. W posiedzeniu nadzwyczajnym RP mogą uczestniczyć wnioskodawcy w charakterze obserwatorów.
 8. Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkoły.
 9. Treść statutu jest dostępna w czytelni szkolnej.
 10. Wszelkie proponowane zmiany muszą być oparte o obowiązujące przepisy prawne i zasady życia społecznego.

§ 95

Nowelizacji statutu dokonano uchwałą rady pedagogicznej w dniu 30 listopada 2017r. Powyższy tekst stanowi tekst ujednolicony z dnia 30 listopada 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
admin 08/09/2020 - 07:51 06/10/2020 - 10:12 224

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
06/10/2020 - 10:12 admin Opublikowany
05/10/2020 - 13:05 admin Opublikowany
05/10/2020 - 13:01 admin Opublikowany
05/10/2020 - 12:59 admin Opublikowany
08/09/2020 - 07:52 admin Opublikowany
08/09/2020 - 07:51 admin Opublikowany